OPIS ZADANIA

Nazwa Zadania:
Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania:

 • Zadanie 1: Lubiatowo – droga wojewódzka 213
 • Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 – droga ekspresowa S6

Data podpisania umowy:
23.08.2022

Terminy realizacji zadania:
Zadanie 1

 • 14 miesięcy przeznaczone na wykonanie koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy i materiałów przetargowych,
 • około 4 miesięcy przeznaczone na weryfikację, wniesienie poprawek i zatwierdzenie dokumentacji (w tym również wybór przez GDDKiA optymalnego wariantu lokalizacyjnego trasy),
 • około 12 miesięcy przeznaczone na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz procedurę przetargową na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zadanie 2

 • 16 miesięcy przeznaczone na wykonanie koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy i materiałów przetargowych,
 • około 4 miesięcy przeznaczone na weryfikację, wniesienie poprawek i zatwierdzenie dokumentacji (w tym również wybór przez GDDKiA optymalnego wariantu lokalizacyjnego trasy),
 • około 12 miesięcy przeznaczone na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz procedurę przetargową na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Długość odcinka:

 • Zadanie 1 – ok. 10km
 • Zadanie 2 – ok. 20km

Początek i koniec:
Początek: w miejscu planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino
Koniec: Węzeł Łęczyce – włączenie w drogę ekspresową S6

WARTOŚĆ ZADANIA:
Zgodnie z obowiązującym Programem Inwestycji całościowy koszt przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi około 1 mld 2 mln złotych brutto.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

 • zapewnienie skomunikowania elektrowni jądrowej, planowanej do wybudowania w okolicy miejsc. Lubiatowo – Kopalino, z drogą ekspresową S6 poprzez drogę krajową,
 • zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego,
 • odciążenie sieci dróg lokalnych,
 • skrócenie czasu podróży – obniżenie kosztów przewozów transportem samochodowym,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników projektowanej infrastruktury drogowej,
 • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko (obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport).

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INWESTYCJI:
• wykonanie dwóch wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej w podziale na dwa zadania realizacyjne;
• droga jednojezdniowa o przekroju 1×2;
• klasa drogi GP.
• Włączenie drogi krajowej w drogę ekspresową S6
• Zapewnienie dostępności do drogi z istniejącego układu drogowego poprzez skrzyżowania
• Zapewnienie dojazdów do przyległych nieruchomości

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 • koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy, w ramach której zostaną rozstrzygnięte dość szczegółowo rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż, profilu podłużnego trasy, skrzyżowań, obiektów mostowych i inżynierskich, konstrukcji nawierzchni, układu dróg poprzecznych i dróg zapewniających dojazd do działek, sposobu posadowienia korpusu drogowego (w tym wzmocnienie podłoża) oraz zapewnienia stateczności skarp wykopów i nasypów; w efekcie zostanie również wybrany przez GDDKiA optymalny wariant lokalizacyjny trasy (spośród dwóch analizowanych);
 • wykonanie analizy i prognozy ruchu;
 • wykonanie szczegółowych badań geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych i geotechnicznych.
 • wykonanie materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy);
 • analiza wielokryterialna zaprojektowanych wariantów drogi;
 • przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;