Korekty wariantów

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na początku listopada br. na terenie gmin Choczewo i Łęczyce oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych przez nas wariantów przebiegu drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6.

W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA wypowiedziało się około 450 osób i podmiotów (indywidualne opinie mieszkańców, samorządów oraz 1 opinia zbiorcza podpisana przez grupę osób).

Wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA.

Ogólnie rzecz ujmując, zdecydowana większość osób opowiedziała się za wariantem 2 (różowym).

Szczegółowe wyniki wraz z odniesieniem się do wszystkich zgłoszonych opinii przedstawimy Państwu za kilka tygodni w raporcie ze spotkań informacyjnych, który opublikujemy na niniejszej stronie internetowej. Obecnie pracujemy nad tym raportem.

Jednocześnie informujemy, iż w efekcie otrzymanych opinii dokonaliśmy – zgodnie z wnioskami – licznych korekt wariantów przebiegu trasy. Korekt, które wyrażają uzasadnione potrzeby społeczne, a jednocześnie są możliwe do uwzględnienia w projekcie biorąc pod uwagę względy techniczne i formalno-prawne.

Okolice Jackowa

Uznano, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie poprowadzenie drogi krajowej w jednym wspólnym korytarzu z linią kolejową. W ten sposób najmniej oddziałuje się na środowisko i istniejące zabudowania oraz znacznie ogranicza się zmiany w zakresie ładu przestrzennego tego obszaru.

Biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców Jackowa, wskazujące na potrzebę ograniczenia wpływu wspólnego korytarza drogowo-kolejowego, odsunięto wariant 2 (różowy) drogi krajowej wraz z osią toru kolejowego od miejscowości Jackowo w kierunku wschodnim (o około 150 m w stosunku do rozwiązań proponowanych w listopadzie br.). W naszej ocenie jest to rozwiązanie kompromisowe a jednocześnie racjonalne. A mianowicie, spełnia ono warunki techniczne obowiązujące dla dróg i kolei, realizuje postulat mieszkańców Jackowa by oddalić korytarz drogowo-kolejowy od zabudowy swojej miejscowości, a jednocześnie zapewnia nadal racjonalną odległość od miejscowości Jackowo do planowanego przez Spółkę PKP PLK przystanku kolejowego, dzięki czemu korzystanie z tego przystanku będzie nadal atrakcyjne dla mieszkańców. Wariant 1 wraz linią kolejową nie zmienił lokalizacji.

Okolice Kurowa

Wprowadzono korektę zgodnie z prośbą w opinii indywidualnej na działce 34/5 koło Kurowa odsuwając oś wariantu 2 o ok.95m w kierunku strugi Choczewskiej w celu pozostawienia większego pola uprawnego po zachodniej stronie drogi.

Okolice Zwartowa

Zgodnie z opinią samorządów (Gminy Łęczyce, Gminy Choczewo i Starostwa Powiatowego w Wejherowie) wprowadzono korektę wariantu 2 i odsunięto jego oś od istniejącego korytarza drogi powiatowej na wschód.

Okolice Świchówka i Świchowa

Na wniosek opinii indywidualnych odsunięto wariant 1 o ok.300m na wschód między Świchówkiem a Świchowem.

Okolice Brzeźna Lęborskiego

Na wniosek opinii indywidualnych odsunięto wariant 2 o ok.140m na wschód od zabudowań w Brzeźnie Lęborskim

Ostatecznie zmiany wyglądają następująco:Zadanie nr 1 – od lokalizacji elektrowni do drogi wojewódzkiej 213

PRZED ZMIANAMI
PO ZMIANACH

Zadanie nr 2 – od drogi wojewódzkiej 213 do drogi ekspresowej S6

PRZED ZMIANAMI
PO ZMIANACH

Przebiegi obu wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej prezentują materiały graficzne zamieszczone w zakładce „GALERIA”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

W efekcie przedstawiamy Państwu dwa warianty przebiegu drogi krajowej, dla których zostanie opracowany projekt koncepcyjny, rozstrzygający dość szczegółowo rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż.

Na etapie prac projektowych przeprowadzimy jeszcze II turę spotkań informacyjnych z Państwem – za około pół roku, gdy projekt będzie dość zaawansowany. Podczas tych spotkań przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe typu: planowane lokalizacje i rodzaje skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi, projektowane drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy i zapewniające dostęp do poszczególnych nieruchomości, itp.

Już teraz zachęcamy Państwa do udziału również w II turze spotkań, gdyż – analogicznie jak w listopadzie br. – będą mieli Państwo możliwość realnego wpływu na przyjmowane przez nas rozwiązania projektowe poprzez zgłaszanie opinii i wniosków.

Gdy prace projektowe zostaną zakończone, a tym samym zostaną ustalone wszelkie uwarunkowania techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, zostanie wybrany przez inwestora (GDDKiA) najbardziej optymalny wariant lokalizacyjny drogi krajowej (spośród dwóch przedstawionych powyżej). Dla wariantu wybranego przez inwestora zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakończenie prac projektowych w ramach przedmiotowego projektu koncepcyjnego planowane jest na IV kwartał 2023 r.