Warianty lokalizacyjne

Szanowni Państwo,

w zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne:

  • plan orientacyjny
  • plany sytuacyjne

prezentujące przebiegi dwóch wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 (wariant 1 – czerwony, wariant 2 – różowy). Jednocześnie opracowaliśmy łączniki pomiędzy wariantami 1 i 2, które umożliwiają wybór do realizacji ich kombinacji, tj. wariant 1 + przejście w wariant 2 albo wariant 2 + przejście w wariant 1 (zaczynając od strony miejsc. Lubiatowo).

Jesteśmy na początkowym etapie prac projektowych, kiedy to rozważa się alternatywne korytarze przebiegu drogi. Dlatego załączone materiały graficzne prezentują oś przebiegu poszczególnych wariantów lokalizacyjnych trasy. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) sposobu połączenia trasy z siecią dróg publicznych (za pomocą skrzyżowań), sposobu zapewnienia ciągłości dróg, które projektowana trasa przetnie, czy sposobu zapewnienia dostępu do poszczególnych nieruchomości przylegających do projektowanej drogi krajowej. Te kwestie będą analizowane na dalszym etapie prac projektowych (w szczególności po opracowaniu analiz i prognoz ruchu) oraz będą przedmiotem II tury spotkań informacyjnych na terenie gmin Choczewo i Łęczyce w 2023 r.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię na temat opracowanych wariantów lokalizacyjnych projektowanej drogi krajowej.

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ

Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza w trakcie zaplanowanych na dni: 7 i 8 listopada 2022 r. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo i Łęczyce.

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Choczewo lub gminy Łęczyce.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 22.11.2022 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
  • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK Lubiatowo – S6”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podczas ww. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo lub Łęczyce.

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.