Warianty Drogi Krajowej

Szanowni Państwo,

W zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne:

  • plan orientacyjny dla zadania 1 (od lokalizacji elektrowni do drogi wojewódzkiej 213)
  • plan orientacyjny dla zadania 2 (od drogi wojewódzkiej 213 do drogi ekspresowej S6)
  • legenda do planu sytuacyjnego
  • plany sytuacyjne dla wariantu 1 (w całości bez podziału na zadania)
  • plany sytuacyjne dla wariantu 2 (w całości bez podziału na zadania)

Informujemy, że koncepcja zawiera dwa warianty lokalizacyjne, których przebieg został już zatwierdzony na podstawie przepisów technicznych, uzyskanych danych i opinii od poszczególnych samorządów i instytucji oraz w wyniku analizy opinii mieszkańców z I tury spotkań informacyjnych w listopadzie 2022 r. Przedstawione aktualnie plany zawierają przede wszystkim lokalizację skrzyżowań wraz z przebudową lokalnych dróg i wstępny projekt dróg dojazdowych wraz z umiejscowieniem zjazdów do przyległych nieruchomości. Zakończenie etapu projektowania planowane jest na grudzień br.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię i wnioski o zmiany na temat przedstawionych rozwiązań w szczególności w zakresie dojazdów do nieruchomości (lokalizacji dróg dojazdowych oraz zjazdów indywidualnych).

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ >>>


Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza podczas spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo i Łęczyce zaplanowanych na dni 19 i 20 czerwca 2023 r.

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Choczewo lub gminy Łęczyce.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 04.07.2023 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
  • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK Lubiatowo – S6”


albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA i Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podczas ww. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo lub Łęczyce.
Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.