Podsumowanie II tury spotkań informacyjnych

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na czerwcu br. na terenie gmin Choczewo i Łęczyce oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanej koncepcji drogi krajowej w dwóch wariantach na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6.

W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA lub do biura projektowego wpłynęło 14 opinii (w tym 12 osób, 1 opinia podmiotu gospodarczego i 1 opinia samorządu). Wszystkie opinie i wnioski zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA. W raporcie końcowym znajdują się stanowiska i odpowiedzi dla każdej z przesłanych opinii.

W miejscach, gdzie było to możliwe pod względem technicznym i prawnym, wprowadzono korekty rozwiązań.

Informujemy, że sporządzono raport końcowy z odbytych spotkań informacyjnych, podsumowujący ich przebieg, treść otrzymanych opinii, stanowisko Projektanta i Inwestora oraz wprowadzone korekty. Raport do pobrania >>>

W zakładce GALERIA znajdują się aktualne plany koncepcji po wprowadzonych zmianach (SIERPIEŃ 2023).

Warianty Drogi Krajowej

Szanowni Państwo,

W zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne:

 • plan orientacyjny dla zadania 1 (od lokalizacji elektrowni do drogi wojewódzkiej 213)
 • plan orientacyjny dla zadania 2 (od drogi wojewódzkiej 213 do drogi ekspresowej S6)
 • legenda do planu sytuacyjnego
 • plany sytuacyjne dla wariantu 1 (w całości bez podziału na zadania)
 • plany sytuacyjne dla wariantu 2 (w całości bez podziału na zadania)

Informujemy, że koncepcja zawiera dwa warianty lokalizacyjne, których przebieg został już zatwierdzony na podstawie przepisów technicznych, uzyskanych danych i opinii od poszczególnych samorządów i instytucji oraz w wyniku analizy opinii mieszkańców z I tury spotkań informacyjnych w listopadzie 2022 r. Przedstawione aktualnie plany zawierają przede wszystkim lokalizację skrzyżowań wraz z przebudową lokalnych dróg i wstępny projekt dróg dojazdowych wraz z umiejscowieniem zjazdów do przyległych nieruchomości. Zakończenie etapu projektowania planowane jest na grudzień br.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię i wnioski o zmiany na temat przedstawionych rozwiązań w szczególności w zakresie dojazdów do nieruchomości (lokalizacji dróg dojazdowych oraz zjazdów indywidualnych).

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ >>>


Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza podczas spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo i Łęczyce zaplanowanych na dni 19 i 20 czerwca 2023 r.

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Choczewo lub gminy Łęczyce.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 04.07.2023 r.:

 • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
 • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
 • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK Lubiatowo – S6”


albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA i Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podczas ww. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo lub Łęczyce.
Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.

Spotkania informacyjne dot. projektu budowy DK na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące projektu budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6, których celem będzie:

 • zaprezentowanie dwóch wariantów drogi w zakresie przebudowy istniejących dróg, projektu nowych skrzyżowań na drodze krajowej i sieci dróg dojazdowych do przyległych nieruchomości.
 • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 19.06.2023 r. godz. 18 (poniedziałek) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo
 • 20.06.2023 r. godz. 18 (wtorek) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach, ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce

Szczegóły spotkań podane są na plakatach informacyjnych zamieszczonych poniżej:

Raport końcowy

Informujemy, że sporządzono raport końcowy z odbytych spotkań informacyjnych w gminie Choczewo i Łęczyce. Raport podsumowuje przebieg spotkań, zebrane opinie, głosowanie na poszczególne warianty oraz uzasadnienie wprowadzonych korekt.

Raport w wersji pdf można pobrać tutaj >>>

Korekty wariantów

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na początku listopada br. na terenie gmin Choczewo i Łęczyce oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych przez nas wariantów przebiegu drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6.

W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA wypowiedziało się około 450 osób i podmiotów (indywidualne opinie mieszkańców, samorządów oraz 1 opinia zbiorcza podpisana przez grupę osób).

Wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA.

Ogólnie rzecz ujmując, zdecydowana większość osób opowiedziała się za wariantem 2 (różowym).

Szczegółowe wyniki wraz z odniesieniem się do wszystkich zgłoszonych opinii przedstawimy Państwu za kilka tygodni w raporcie ze spotkań informacyjnych, który opublikujemy na niniejszej stronie internetowej. Obecnie pracujemy nad tym raportem.

Jednocześnie informujemy, iż w efekcie otrzymanych opinii dokonaliśmy – zgodnie z wnioskami – licznych korekt wariantów przebiegu trasy. Korekt, które wyrażają uzasadnione potrzeby społeczne, a jednocześnie są możliwe do uwzględnienia w projekcie biorąc pod uwagę względy techniczne i formalno-prawne.

Okolice Jackowa

Uznano, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie poprowadzenie drogi krajowej w jednym wspólnym korytarzu z linią kolejową. W ten sposób najmniej oddziałuje się na środowisko i istniejące zabudowania oraz znacznie ogranicza się zmiany w zakresie ładu przestrzennego tego obszaru.

Biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców Jackowa, wskazujące na potrzebę ograniczenia wpływu wspólnego korytarza drogowo-kolejowego, odsunięto wariant 2 (różowy) drogi krajowej wraz z osią toru kolejowego od miejscowości Jackowo w kierunku wschodnim (o około 150 m w stosunku do rozwiązań proponowanych w listopadzie br.). W naszej ocenie jest to rozwiązanie kompromisowe a jednocześnie racjonalne. A mianowicie, spełnia ono warunki techniczne obowiązujące dla dróg i kolei, realizuje postulat mieszkańców Jackowa by oddalić korytarz drogowo-kolejowy od zabudowy swojej miejscowości, a jednocześnie zapewnia nadal racjonalną odległość od miejscowości Jackowo do planowanego przez Spółkę PKP PLK przystanku kolejowego, dzięki czemu korzystanie z tego przystanku będzie nadal atrakcyjne dla mieszkańców. Wariant 1 wraz linią kolejową nie zmienił lokalizacji.

Okolice Kurowa

Wprowadzono korektę zgodnie z prośbą w opinii indywidualnej na działce 34/5 koło Kurowa odsuwając oś wariantu 2 o ok.95m w kierunku strugi Choczewskiej w celu pozostawienia większego pola uprawnego po zachodniej stronie drogi.

Okolice Zwartowa

Zgodnie z opinią samorządów (Gminy Łęczyce, Gminy Choczewo i Starostwa Powiatowego w Wejherowie) wprowadzono korektę wariantu 2 i odsunięto jego oś od istniejącego korytarza drogi powiatowej na wschód.

Okolice Świchówka i Świchowa

Na wniosek opinii indywidualnych odsunięto wariant 1 o ok.300m na wschód między Świchówkiem a Świchowem.

Okolice Brzeźna Lęborskiego

Na wniosek opinii indywidualnych odsunięto wariant 2 o ok.140m na wschód od zabudowań w Brzeźnie Lęborskim

Ostatecznie zmiany wyglądają następująco:Zadanie nr 1 – od lokalizacji elektrowni do drogi wojewódzkiej 213

PRZED ZMIANAMI
PO ZMIANACH

Zadanie nr 2 – od drogi wojewódzkiej 213 do drogi ekspresowej S6

PRZED ZMIANAMI
PO ZMIANACH

Przebiegi obu wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej prezentują materiały graficzne zamieszczone w zakładce „GALERIA”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

W efekcie przedstawiamy Państwu dwa warianty przebiegu drogi krajowej, dla których zostanie opracowany projekt koncepcyjny, rozstrzygający dość szczegółowo rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż.

Na etapie prac projektowych przeprowadzimy jeszcze II turę spotkań informacyjnych z Państwem – za około pół roku, gdy projekt będzie dość zaawansowany. Podczas tych spotkań przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe typu: planowane lokalizacje i rodzaje skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi, projektowane drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy i zapewniające dostęp do poszczególnych nieruchomości, itp.

Już teraz zachęcamy Państwa do udziału również w II turze spotkań, gdyż – analogicznie jak w listopadzie br. – będą mieli Państwo możliwość realnego wpływu na przyjmowane przez nas rozwiązania projektowe poprzez zgłaszanie opinii i wniosków.

Gdy prace projektowe zostaną zakończone, a tym samym zostaną ustalone wszelkie uwarunkowania techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, zostanie wybrany przez inwestora (GDDKiA) najbardziej optymalny wariant lokalizacyjny drogi krajowej (spośród dwóch przedstawionych powyżej). Dla wariantu wybranego przez inwestora zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakończenie prac projektowych w ramach przedmiotowego projektu koncepcyjnego planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Warianty lokalizacyjne

Szanowni Państwo,

w zakładce GALERIA umieściliśmy następujące materiały graficzne:

 • plan orientacyjny
 • plany sytuacyjne

prezentujące przebiegi dwóch wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 (wariant 1 – czerwony, wariant 2 – różowy). Jednocześnie opracowaliśmy łączniki pomiędzy wariantami 1 i 2, które umożliwiają wybór do realizacji ich kombinacji, tj. wariant 1 + przejście w wariant 2 albo wariant 2 + przejście w wariant 1 (zaczynając od strony miejsc. Lubiatowo).

Jesteśmy na początkowym etapie prac projektowych, kiedy to rozważa się alternatywne korytarze przebiegu drogi. Dlatego załączone materiały graficzne prezentują oś przebiegu poszczególnych wariantów lokalizacyjnych trasy. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) sposobu połączenia trasy z siecią dróg publicznych (za pomocą skrzyżowań), sposobu zapewnienia ciągłości dróg, które projektowana trasa przetnie, czy sposobu zapewnienia dostępu do poszczególnych nieruchomości przylegających do projektowanej drogi krajowej. Te kwestie będą analizowane na dalszym etapie prac projektowych (w szczególności po opracowaniu analiz i prognoz ruchu) oraz będą przedmiotem II tury spotkań informacyjnych na terenie gmin Choczewo i Łęczyce w 2023 r.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię na temat opracowanych wariantów lokalizacyjnych projektowanej drogi krajowej.

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ

Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza w trakcie zaplanowanych na dni: 7 i 8 listopada 2022 r. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo i Łęczyce.

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Choczewo lub gminy Łęczyce.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 22.11.2022 r.:

 • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
 • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
 • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK Lubiatowo – S6”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podczas ww. spotkań informacyjnych w miejsc. Choczewo lub Łęczyce.

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące projektu budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6, których celem będzie:

 • zaprezentowanie dwóch wariantów przebiegu osi drogi,
 • omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami trasy,
 • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 07.11.2022 r. godz. 18 (poniedziałek) – Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
 • 08.11.2022 r. godz. 18 (wtorek) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach, ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce

Szczegóły spotkań podane są na plakatach informacyjnych zamieszczonych poniżej.

Umowa

Dnia 23 sierpnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, a jednostką projektową firmą Transprojekt Gdańsk S.A. zawarto umowę o wykonanie usługi pn: „Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania:

 • Zadanie 1: Lubiatowo – droga wojewódzka 213
 • Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 – droga ekspresowa S6”